TINGIMUSED

1. Üldsätted

1.1. Mesi24 veebipood – internetiaadressil www.mesi24.ee opereeriv veebipood, mille omanik on OÜ Artocarpus reg nr. 10247109 (edaspidi ka Mesi24).

1.2. Klient – Mesi24 veebipoes ostu sooritanud füüsiline- või juridiiline isik.

1.3. Müüja – Mesi24 veebipoes tooteid müüv ettevõte, mis vastutab toote kohaletoimetamise ja kvaliteedi eest.

1.4. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning ostu-müügi lepingus kokkulepitust.

1.5. Müüjal on õigus mistahes ajal teha muudatusi E-poe teenustes ja ostu-müügi tingimustes.

2. Ostutingimused

2.1. Ostutingimused kehtivad Mesi24 veebipoe Kliendi, Mesi24 omaniku OÜ Artocarpus (edaspidi Mesi24) ja Mesi24 veebipoes tegutseva Müüja (edaspidi Müüja) vahel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

2.2. Ostutingimused on koostatud heas usus ja ei ole vastuolus Eesti Vabariigi kehtivate seadustega.

2.3. Mesi24 jätab endale õiguse käesolevaid ostutingimusi muuta, teavitamata muudatustest kolmandaid osapooli. Muudetud ostutingimused jõustuvad nende avalikustamise hetkest.

2.4. Müüjal on õigus muuta veebipoes müüdavaid tooteid, nende kirjeldusi ja hindasid teavitamata sellest kolmandaid osapooli. Nimetatud muudatused jõustuvad nende avalikustamise hetkest. Kui Klient on edastanud tellimuse enne muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse sooritamise hetkel kehtinud tingimused, v.a juhul kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2.5. Käesolevad ostutingimused on aluseks Mesi24 veebipoe, Kliendi ja Müüja vaheliste õigussuhete reguleerimisel. Tellimust tehes, nõustub Klient, et on tutvunud käesolevate ostutingimustega ja nõustub nendega.

2.6 Kõik hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

2.7. Ostja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.8. Müük toimub ainult siis, kui Ostja on saatnud E-poe kodulehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

2.9. OÜ Artocarpus jätab endale õiguse kauba pakendamiseks ja saatmiseks kasutada eelnevalt teiste ettevõtete poolt kasutatud kuid puhtaid pappkarpe.

3. Mesi24 hinnakiri

3.1. Mesi24 veebipoes müüdavate toodete hinnad sisaldavad käibemaksu ja on kuvatud Eurodes ning ei sisalda kohaletoimetamise tasu.

3.2. Kauba kohaletoimetamise hinnad on tellimuse põhised ja sõltuvad Kliendi poolt valitud tarneviisist.

3.2.1. Omniva kulleri vahendusel toodete kohaletoimetamise hind on 8,00 EUR. Hind sisaldab käibemaksu.

3.2.2. SmartPOST OÜ ja Omniva pakiautomaatide vahendusel toodete kohaletoimetamine on 4,00 EUR. Hind sisaldab käibemaksu.

3.3. Mesi24 jätab endale õiguse muuta veebipoes pakutavaid tarneviise ja korrigeerida nende maksumust.

4. Kauba tellimine ja maksmine

4.1. Tellimus vormistatakse Kliendi poolt koostatud Ostukorvi põhjal.

4.2. Ostukorvi lisab Klient Mesi24 veebipoes müüdavaid tooteid.

4.3. Ostukorvis saab Klient kustutada tooteid ja muuta nende koguseid.

4.4. Ostukorvis sisalduvad tooted ei kohusta Klienti veel tasuma, kuna sellel ajahetkel ei ola tellimus vormistatud.

4.5. Tooted, mis on lisatud Ostukorvi, ei ole broneeritud Ostukorvi koostanud Kliendile s.t tooted on samal ajal müügis kolmandatele isikutele.

4.6. Tellimuse vormistamiseks peab Klient klikkima Ostukorvis olevale nupule “Vormista ost”. Seejärel määrab Klient arveldusandmed, tarneviisi ja tarneandmed. Klient veendub veelkord tellimuse korrektsuses, tutvub ja nõustub lepingutingimustega ning klikib nuppu “Vormista tellimus”.

4.7. Müük toimub ainult siis, kui Ostja on saatnud E-poe kodulehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

5. Kauba kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Müüja paneb kauba teele kas makse laekumise päeval või kahel (2) järgneval tööpäeval.

5.2. Ostjale saadetakse kaubad kas Omniva (Post24), Smartpost või DPD teenust kasutades ja vastavalt kehtivatele hinnakirjadele.

5.3. Müüja ei vastuta postiteenuse pakkuja poolt põhjustatud viivituste eest.

5.4. Kliendil on võimalik valida kahe (2) erineva tarneviisi vahel.

5.4.1. Omniva (Post24) pakiautomaatide vahendusel toodete kohaletoimetamine.

5.4.2. SmartPOST OÜ pakiautomaatide vahendusel toodete kohaletoimetamine.

6. Tellimuse tühistamine ja raha tagastamine

6.1. Klient saab tühistada tellimuse igal ajal enne Tellimuse “Postitatud” staatust. Tellimuse tühistamiseks tuleb saata vabas vormis teade e-posti aadressile martin@mesi24.ee. Sellisel juhul kannab Mesi24 Kliendile raha tagasi 14 päeva jooksul alates tellimuse tühistamise teate kättesaamisest.

6.2. Kui tellimus on “Postitatud” staatuses, siis tellimust tühistada ei ole võimalik. Sellisel juhul peab Klient toimima kauba tagastamise reeglite järgi.

6.3. Mesi24 on õigus tühistada tellimust ühepoolselt juhul, kui tellitav kaup on mingil põhjusel otsas või mõnel muul põhjusel pole tarnitav. Sellisel juhul võtab Müüja ühendust Kliendiga ja pakub alternatiivseid tooteid. Alternatiivsete toodete mitte sobimisel Kliendile, tagastab Mesi24 kahe (2) päeva jooksul tellimuse eest tasutud raha Kliendi pangakontole.

7. Kauba tagastamine

7.1. Eestis kehtivate seaduste alusel on Kliendil õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul kauba kättesaamise hetkest. Taganemisavalduse edastamisel, tuleb Kliendil kaup tagastada.

7.2. Kauba tagastamine on lubatud üksnes siis, kui on säilinud arve tellimuse eest, toote pakend, toode ei ole rikutud (sh toodet pole avatud) ega kasutatud, määrdunud ega kulunud. Hinnangu toote tagastamise sobivuse kohta annab Müüja.

7.3. Kauba tagastamisel tagastab Mesi24 Kliendi pangaarvele tellimuse eest tasutud raha (s.h transport) esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse ja kauba jõudmisest kauplejani.

7.4. Kauba tagastamine Müüjale toimub Kliendi oma kuludega ja Mesi24 ei kompenseeri Kauba tagastamisega seonduvaid kulusid.

7.5. Kauba vahetamise korral, tagastab Klient Müüjale kauba omakuludega.

7.6. Kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu s.h kohaletoimetamine Mesi24.

7.7. Kui Klient otsustab kasutada taganemisõigust, siis on ta kohustatud avama toote pakendi ettevaatlikult ja seda rikkumata. Kui selgub, et toode on kahjustatud Kliendi süülise käitumise või mitteotstarbelise kasutamise tõttu, siis Mesi24 on õigus tasaarveldada toote väärtuse vähenemise Kliendile tagastamisele kuuluvast summast.

8. Pretensiooni esitamine ja nõutele mitte vastavate toodete tagastamine.

8.1. Kõigile müügil olevatele toodetele kehtivad Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud garantiid ja tagastamise kord.

8.2. Kliendil on õigus tagastada meie e-poest ostetud kaup 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates kättesaamisest. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud, kahjustatud ja pakend ei tohi olla avatud.

8.3. Avatud pakendiga mesi, meesegud ja teised mesindussaadused tagastamisele ei kuulu.

8.4. Mesi24 garanteerib internetiportaali kasutajate isikuandmete salastatuse ega müü/edasta/vahenda kasutajate isiku- ja kontaktandmeid kolmandatele isikutele, väljaarvatud erikokkulepete korral (võimalike kampaaniate vmt võitjate avaldamisel)

9. Vääramatu jõud, vastutus ja muud tingimused

9.1. Mesi24, Müüja ja Klient vastutavad käesolevate tingimuste rikkumise tagajärjel tekkinud kahju eest Eesti Vabariigi seadustes sätestatud ulatuses ja juhtudel.

9.2. Osapooled ei vastuta teise osapoole ees ja tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks, mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud tegevuse põhjus ei ole kõnealuse osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

9.3. Mesi24 ja Müüja ei kompenseeri Kliendile moraalset kahju, mis võib tekkida muutes käesolevaid tingimusi, hindasid, tarneaegasid jt tingimusi käesolevate tingimuste raames.

9.4. Mesi24 kasutab Kliendi isikuandmeid üksnes tellimuse täitmiseks ettenähtud korras.

9.5. Mesi24 jätab endale õiguse saata Kliendi e-posti aadressile uudiskirju, kui Klient on registreerimise käigus või kontohalduses avaldanud nimetatud soovi.

9.6. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient, Müüja ja Mesi24 Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

9.7. Erimeelsuste korral, püüavad osapooled lahendada need läbirääkimiste teel. Nende võimatuse korral on Kliendil õigus enda õiguste kaitseks pöörduda kohtusse või Tarbijakaitseametisse.